Wybierz miejscowość
Biała PodlaskaMiędzyrzec Podlaski
      
Uwaga!
Na chwilę obecną catering dietetyczny został zawieszony. O powrocie poinformujemy na naszym Facebooku oraz odblokujemy opcję zamówień.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU FitMe


§1 Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady sprzedaży asortymentu firmy FitMe oferowanych w sklepie internetowym www.fit-diana.pl.
2. Właścicielem sklepu internetowego www.fit-diana.pl, zwanego dalej Sklepem, jest FitMe z siedzibą: Usługi Gastronomiczne "Diana", Porosiuki 73c, 21- 500 Biała Podlaska. Administratorem danych osobowych Sklepu jest obsługa sklepu.
3. Sprzedaż asortymentu odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a Sklepem.
4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.fit-diana.pl, w którym jego Użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub/i zakupu w Sklepie;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Konsumenta;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
Umowa - zawarcie umowy dokonuje się po zatwierdzeniu przez Sklep złożonego zamówienia.

§2 Rejestracja i logowanie.

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionego towaru. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail.
2. Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Zaloguj się - Stwórz nowe konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło.
3. Po zatwierdzeniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany do Sklepu.
4. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
5. Po zalogowaniu, Użytkownik w zakładce „Moje konto” może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, później przeglądać historię zamówień i płatności.
6. Podanie danych, o których mowa w punkcie 1, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym Sklepie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
7. Złożenie przez Użytkownika zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany towar, w wysokości określonej w zamówieniu.

§3 Składanie zamówień.

1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.
2. Zatwierdzenie przez Sklep złożonego zamówienia oznacza zawarcie Umowy.
3. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę. Użytkownik składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany - polecenie „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'ZAMAWIAM i PŁACĘ'. Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
5. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne, lecz w przypadku ich niepodania lub częściowych braków danych, zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.
6. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (na życzenie Użytkownika).

§4 Ceny towarów.

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w Złotych Polskich; nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w zakładce "dostawa i koszty przesyłki" (stopka strony).
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności - w trzecim kroku Koszyka.
5. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wyrażoną w Złotych Polskich. Ewentualne koszty dostawy i płatności są uwzględniane na fakturze.
6. Sklep może udostępniać ofertę promocyjną, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy.

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze towaru, przelewem internetowym lub tradycyjnym przelewem na konto bankowe. Bieżące metody płatności określone są w zakładce "dostawa i koszty przesyłki" (stopka strony).
2. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem własnej floty zwanej "Dostawca FitMe".
3. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od metody płatności oraz sposobu dostawy.
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6 Realizacja zamówień.

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki dostawcy FitMe, do przekazania przesyłki Klientowi.
2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu www.fit-diana.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zamówienia.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
5. Użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem biuro@fit-diana.pl lub telefonicznie pod numerem +48 83 343 23 63.
6. Sklep ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.
7. Po zawarciu umowy sklep wraz z towarem dostarcza Użytkownikowi na trwałym nośniku dokument potwierdzający zawarcie umowy.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@fit-diana.pl, telefonicznie: +48 83 343 23 63 lub korespondencyjnie: Usługi Gastronomiczne "Diana", Porosiuki 73c, 21- 500 Biała Podlaska. Można także wypełnić formularz znajdujący się w zakładce Reklamacje » i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
W zawiadomieniu o niezgodności towaru z umową, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury), opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres Usługi Gastronomiczne "Diana", Porosiuki 73c, 21- 500 Biała Podlaska.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Będąc Konsumentem masz prawo odstąpić od umowy w Sklepie internetowym FitMe w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym objąłeś towar.

§9 Dane osobowe.

1. Dane osobowe Użytkownika Sklepu zapisywane w bazie Sklepu, tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło, nie są przekazywane ani przetwarzane przez żadne inne podmioty. Właścicielem bazy danych Sklepu jest firma Usługi Gastronomiczne "Diana", Usługi Gastronomiczne "Diana", Porosiuki 73c, 21- 500 Biała Podlaska. Baza danych osobowych Sklepu została zarejestrowana w GIODO pod nazwą FitMe

§10 Sprawy nieuregulowane regulaminem.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług


§11 Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym: http://www.fit-diana.pl/pl/pomoc/regulamin/. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.
2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.


Pobierz regulamin w formacie PDF »

O sklepie
Witamy w sklepie z dietami
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU FitMe §1 Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży asortymentu firmy FitMe oferowanych w sklepie internetowym www.fit-diana.pl. 2. Właścicielem sklepu internetowego www.fit-diana.pl, zwanego dalej ...
Dostawa i koszty przesyłki
Przesyłki są doręczane w dni robocze na terenie Polski. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną ...
Reklamacje
Jeśli otrzymany produkt jest niezgodny z opisem w treści umowy, Klient ma prawo do reklamacji. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@fit-diana.pl, telefonicznie: ...
Kontakt
KOSZYK
Suma: 0.00 PLN

FitMe
© 2021 FitMe  •  All Rights Reserved  •  designed by W Goracej Wodzie Company
 
Copyright © FitMe  |  All rights reserved